חברות בדירקטוריונים

על פי דיני החברות חברה ציבורית חייבת למנות לפחות שני דירקטורים חיצוניים. מינוים של אלו נועד להבטיח כי הדירקטוריון יכלול לפחות שני דירקטורים בלתי תלויים בבעל השליטה, על מנת שיהוו, כפי שנאמר בפסיקה "מעין 'כלבי שמירה' של בעלי המניות מן הציבור".

 

חוק החברות קובע תנאי כשירות מחמירים שבהם חייבים לעמוד דירקטורים חיצוניים בשונה מדירקטורים רגילים. חוק החברות קובע שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים חייב להיות בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשהאחר יכול להיות בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. משמעות הדבר שדירקטור חיצוני מטיבו הוא גם דירקטור מקצועי. הדירקטורים החיצוניים חייבים להיות חברים בוועדת הביקורת - וכך מובטח כי לפחות אחד מחבריה יהיה בעל כשירות חשבונאית.

 

בשנים האחרונות אנו רואים כי יותר ויותר חברות פרטיות שאינן חייבות במינוי דירקטורים חיצוניים ממנות גם הן כחברי דירקטוריון דירקטורים מקצועיים (בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית) לשם הגברת הפיקוח של בעלי השליטה בנעשה בחברה.

 

הננו בעלי ניסיון של שנים בחברויות בדירקטוריונים של חברות פרטיות וציבוריות (מומחיות חשבונאית ופיננסית).

תחומי פעילות
  • Facebook App Icon

כתובתנו: רח' חלוצי יסוד המעלה 7, ת.ד. 8444 ראשון לציון 7518301 | טל. 03-9679080 | פקס. 03-9691782 | דוא"ל: info@schlezinger.co.il